x

1. Usporiadateľ
1.1. Usporiadateľ, spoločnosť Quanda International s.r.o., so sídlom Národných hrdinov 44, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, IČ: 02285665, zapísaná na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka 217649 (ďalej len „Usporiadateľ“), usporiada odborné prednášky, semináre, workshopy a konferencie (ďalej len „Prezenčné akcie“) a online kurzy a webináre (ďalej len „Online kurzy“).
1.2. Zmluvný vzťah medzi Usporiadateľom a Účastníkom Prezenčných akcií alebo Online kurzov sa riadi týmito zmluvnými podmienkami a príslušnými právnymi predpismi, hlavne zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom.

2. Účastník Akcie
2.1. Účastníkom akcie je fyzická osoba, ktorá sa zaregistruje alebo si rezervuje miesto na Prezenčnej akcii alebo Online kurze usporiadanom Usporiadateľom na webových stránkach www.quadna.cz. (ďalej len „Účastník“).

3. Registrácia a rezervácia miesta
3.1. Rezerváciu miesta na Prezenčnej akcii je možné urobiť prostredníctvom webových stránok Usporiadateľa www.quanda.sk pomocou online formulára pri jednotlivých Prezenčných akciách.

3.2. Účastníci Online kurzov sú povinní zaregistrovať sa prostredníctvom registračného formulára dostupného na stránkach Usporiadateľa pri jednotlivých Online kurzoch. Pravdivé a bezchybné vyplnenie údajov je nevyhnutné na dokončenie registrácie, ktorá je dokončená odkliknutím overovacej linky v e-maile zaslanej po registrácii na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári. Registrácia Účastníka je bezplatná. Účastník je oprávnený registrovať sa iba pod svojím vlastným menom a zadávať pri registrácii iba údaje o svojej osobe.
3.3. Zmluvný vzťah medzi Usporiadateľom a Účastníkom vzniká:
a) potvrdením rezervácie na Prezenčnej akcii zo strany Usporiadateľa. Toto potvrdenie účasti prebieha zaslaním e-mailu s potvrdením rezervácie,
b) odkliknutím overovacej linky v e-maile zaslanom Usporiadateľom po registrácii Účastníka Online kurzu na e-mail uvedený pri registrácii a aktivácii účtu.

4. Cena a platobné podmienky
4.1. Usporiadateľ okrem iného poskytuje niektoré Prezenčné akcie a Online kurzy zdarma. Ide o také Prezenčné akcie alebo Online kurzy, pri ktorých je uvedené, že sú zdarma. Na tieto bezplatné Prezenčné akcie alebo Online kurzy nevzniká Účastníkom či ďalšej tretej strane žiadny právny nárok a Usporiadateľ si vyhradzuje právo pri poskytovaní týchto Prezenčných akcií alebo Online kurzov zdarma kedykoľvek, jednostranne a bez udania dôvodu obmedziť počet miest, obmedziť alebo úplne zrušiť ich dostupnosť.
4.2. V prípade platených Prezenčných akcií alebo Online kurzov je ich poskytovanie podmienené zaplatením ceny uvedenej v rámci ponuky Prezenčných akcií alebo Online kurzov na stránkach Usporiadateľa www.quanda.sk.
4.3. Cena Prezenčnej akcie alebo Online kurzu je uvedená ako konečná vrátane daní a poplatkov vždy pri príslušnej Prezenčnej akcii alebo Online kurze.
4.4. Platbu za spoplatnené Prezenčné akcie alebo Online kurzy možno vykonať bezhotovostne týmito spôsobmi:
a) platobnou kartou online (iba Online kurzy),
b) online platbou (iba Online kurzy),
c) prevodom na bankový účet.
4.5. V prípade, že ide o platenú Prezenčnú akciu, je nutné uhradiť cenu najneskôr 1 deň pred dátumom konania Prezenčnej akcie. Cena sa pokladá za uhradenú okamihom pripísania platby na účet Usporiadateľa.
4.6. Po úhrade ceny bude účastníkovi zaslaný daňový doklad na e-mail uvedený v rezervácii alebo registrácii.
4.7. V prípade uhradenia poplatku a následného storna pred termínom konania Prezenčnej akcie sa Účastníkovi vráti časť uhradeného poplatku podľa pravidiel uvedených nižšie:
a) v prípade storna viac než 10 pracovných dní pred termínom konania Prezenčnej akcie sa vracia 100 % uhradeného poplatku,
b) v prípade storna aspoň 3 pracovné dni pred termínom konania Prezenčnej akcie sa vracia 50 % poplatku,
c) v prípade storna menej než 3 pracovné dni pred termínom konania Prezenčnej akcie sa uhradený poplatok nevracia.

5. Reklamácia a storno
5.1. Akékoľvek reklamácie a storná Usporiadateľ prijíma primárne na e-mailovej adrese: support@onquanda.com

6. Práva a povinnosti účastníkov Prezenčnej akcie
6.1. Účastníci sú povinní nenarúšať priebeh akcie. Účastník berie na vedomie, že ak sa na akciu dostaví pod vplyvom alkoholu, omamných alebo psychotropných látok, bude organizátorom akcie okamžite vylúčený z akcie bez práva na finančnú náhradu.
6.2. Žiadame všetkých účastníkov, aby sa na akciu dostavili aspoň 15 minút pred plánovaným časom začatia akcie, ktorý je uvedený v pozvánke, ktorá je Usporiadateľom odoslaná pred termínom konania akcie na e-mail uvedený v rezervácii miesta na akciu.

7. Zrušenie Prezenčnej akcie
7.1. V prípade zrušenia akcie je Účastník informovaný aspoň 3 dni vopred, a to na e-mail uvedený v rezervácii. V takom prípade je už uhradená cena za akciu vrátená účastníkovi v plnej výške, prípadne ponúknutý iný termín konania akcie.

8. Odstúpenie od zmluvy, garancia vrátenia peňazí
8.1 Účastník Online kurzov uzatvorením zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby Usporiadateľ sprístupnil Online kurz Účastníkovi pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. Na sprístupnenie Online kurzu zo strany Usporiadateľa dôjde v okamihu, keď bude pripísaná cena Online kurzu na účet Usporiadateľa alebo na účet platobnej brány. Ak bude Účastníkovi v lehote na odstúpenie od zmluvy takto online kurz sprístupnený, nemá Užívateľ právo takto od zmluvy odstúpiť.
8.2 Ak nejde o prípady podľa článku 8.1, má Účastník právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzavretia zmluvy. Na účely uplatnenia práva odstúpenia od zmluvy musí Účastník o svojom odstúpení od zmluvy informovať Usporiadateľa (bez uvedenia dôvodu) na e-mail support@onquanda.com. V zaslanom e-maile Účastník uvedie svoju e-mailovú adresu, ktorou sa registroval, prípadne, ktorú použil pre rezerváciu, číslo bankového účtu pre vrátenie platby a priloží daňový doklad, z ktorého bude zrejmé, o ktorú Prezenčnú akciu alebo Online kurz pri odstúpení od zmluvy ide. Ak daňový doklad Účastník nemá k dispozícii, možno si ho vyžiadať na e-mailovej adrese support@onquanda.com.
8.3 Aby bola dodržaná lehota pre odstúpenie od zmluvy, stačí odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej 14-dňovej lehoty pre odstúpenie od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy Usporiadateľ vráti sumu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu bude doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy, ktoré dostal od Účastníka. Vrátenie platby prebehne zo strany Usporiadateľa bezhotovostne zaslaním prostriedkov na účet Účastníka.

9. Ochrana duševného vlastníctva
9.1 Všetok obsah, ktorý účastník Prezenčnej akcie dostane alebo je sprístupnený prostredníctvom Online kurzu, je chránený v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa autorského práva a ďalších práv duševného vlastníctva a ich výlučným nositeľom je Usporiadateľ, prípadne príslušní poskytovatelia licencie. Odovzdaním alebo sprístupnením tohto obsahu nevzniká Účastníkom žiadne oprávnenie v súvislosti so zachytením, zobrazovaním, rozmnožovaním a rozširovaním podoby, obrazov, obrazových snímok a obrazových a zvukových záznamov týkajúcich sa osoby (osôb), ktorá vystupuje v rámci sprístupneného digitálneho obsahu v rámci Online kurzov, ani ich mena, priezviska, akademického titulu vrátane ich spracovania a zaradenia do diela audiovizuálneho či na iné marketingové účely. Akékoľvek podobné využitie je možné iba s výslovným súhlasom oprávnených osôb alebo v súlade s platnými právnymi predpismi.
9.2 Účastník nesmie používať tento obsah alebo jeho časť inak než pre vlastnú potrebu. Hlavne je zakázané, aby Účastník používal tento obsah alebo jeho časť formou šírenia a kopírovania či ďalšieho technického spracovania bez preukázateľného súhlasu Usporiadateľa.

10. Ochrana osobných údajov
10.1. Informácie o spracúvaní a nakladaní s osobnými údajmi Usporiadateľom, a to predovšetkým s osobnými údajmi účastníkov, sú v dokumente Zásady ochrany osobných údajov, ktorý je dostupný na webových stránkach služby. V rámci procesu registrácie účastník potvrdil, že sa s týmto dokumentom oboznámil.