x

Kto sme

Obchodná spoločnosť Quanda International s.r.o., IČ 02285665, so sídlom Národných hrdinov 44, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, zapísaná v Obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka č. 217649 (ďalej len „Poskytovateľ“), poskytuje službu QUANDA, ktorá spočíva v sade on-line nástrojov a prostriedkov na vytvorenie, vedenie a správu informácií o osobách a firmách, na vytvorenie, vedenie a správu online dotazníkov a online analýz, na vytvorenie, vedenie, správu a rozosielanie hromadných e-mailových kampaní a na vytvorenie, vedenie a správu Aktívnych formulárov (ďalej len „služba“). Poskytovateľ ďalej prevádzkuje webový portál www.quanda.sk a usporadúva odborné prednášky, semináre, workshopy, konferencie, online kurzy a webináre (ďalej len „vzdelávacie akcie“).

 

Čie osobné údaje spracúvame

V rámci svojej činnosti Poskytovateľ spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“) osobné údaje týchto subjektov:

 • užívateľov služby
 • účastníkov akcií usporiadaných Poskytovateľom

 

Aké osobné údaje spracúvame v rámci poskytovania Služby (aplikácia Quanda)

V rámci poskytovania Služby Poskytovateľ spracúva hlavne tieto osobné údaje užívateľov služby:

 • meno a priezvisko
 • pohlavie
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • identifikačné údaje firmy (napr. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovede zo zaslaných dotazníkov
 • systémové dáta (informácie o nakladaní s e-mailovou správou)

 

Prečo osobné údaje spracúvame

Tieto osobné údaje budú spracované s cieľom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy a ďalej s cieľom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia.

 

Ako dlho osobné údaje spracúvame

Tieto osobné údaje budú spracúvané počas poskytovania služby a ďalej počas 10 rokov, prípadne v nutnom rozsahu počas obdobia stanoveného príslušnými právnymi predpismi.

 

Aké osobné údaje spracúvame pri usporadúvaní vzdelávacích akcií

Pri usporadúvaní vzdelávacích akcií Poskytovateľ v rámci svojej činnosti spracúva hlavne tieto osobné údaje ich účastníkov:

 • meno a priezvisko
 • e-mailová adresa
 • telefónne číslo
 • identifikačné údaje firmy (napr. IČ, DIČ, adresa sídla firmy)
 • odpovede zo zaslaných dotazníkov
 • systémové dáta (informácie o nakladaní s e-mailovou správou)

 

Prečo osobné údaje spracúvame

Tieto osobné údaje budú spracúvané s cieľom identifikácie zmluvných strán a plnenia zo zmluvy a ďalej s cieľom evidencie zmluvy a budúceho prípadného uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Takéto spracovanie umožňuje článok 6 ods. 1 písm. b) a f) Nariadenia.

 

Ako dlho osobné údaje spracúvame

Tieto osobné údaje budú spracúvané od vykonania registrácie až do konania príslušnej vzdelávacej akcie a ďalej počas 10 rokov, prípadne v nutnom rozsahu počas obdobia stanoveného príslušnými právnymi predpismi.

 

Profilovanie

Poskytovateľ pri spracúvaní vyššie uvedených osobných údajov používa profilovanie, a to s cieľom skvalitnenia Služieb a vytvorenia individuálne zostaveného obsahu obchodných oznámení, pričom tak robí na základe svojho oprávneného záujmu, teda z dôvodu podľa ust. čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

 

Informácie o posielaní obchodných oznámení

E-mailová adresa môže byť spracovaná s cieľom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznámení. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o službách informačnej spoločnosti, a to na základe zmluvy, ak ich užívatelia služby alebo účastníci akcie neodmietnu. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobného tovaru alebo služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – poslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – odhlásiť. E-mailová adresa bude na tento účel Poskytovateľom spracúvaná počas odoberania Služieb a ďalej počas 3 rokov od ich posledného využitia.

 

Ďalší spracovatelia

Osobné údaje spracúva Poskytovateľ ako správca. Osobné údaje však preňho môžu spracúvať aj títo spracovatelia:

 • Spoločnosť RAYNET s.r.o., so sídlom Francouzská 6 167/5, Poruba, 708 00 Ostrava, IČ: 26843820,
 • spoločnosť COEX s.r.o., so sídlom Pod Hájkem 2 204/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 27563341,
 • spoločnosť Linode, LLC, so sídlom 329 E. Jimmie Leeds Rd, Ste. A Galloway, NJ 08205,
 • spoločnosť Sendgrid, so sídlom 1801 California Street, 1801 California St, Denver, CO 80202,
 • zoznam ďalších subjektov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, predloží správca na žiadosť Subjektu.

 

Ukladanie dát v rámci poskytovania Služby (aplikácia Quanda) Odberateľom (našimi zákazníkmi) na (našich) serveroch Poskytovateľa

Poskytovateľ ďalej zhromažďuje a uchováva dáta, ktoré v rámci poskytovania služby Odberateľ pri využívaní služby zhromaždí o tretích stranách, hlavne o svojich zákazníkoch, a uloží ich na serveroch Poskytovateľa. Odberateľ je na základe uzatvorených Zmluvných podmienok zaviazaný získať od týchto tretích strán súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním ich osobných údajov, je povinný tieto osoby primerane informovať o spracúvaní osobných údajov vrátane informovania o spracúvaní osobných údajov Poskytovateľom v pozícii spracovateľa a zodpovedá Poskytovateľovi za to, že všetky osobné údaje získané Odberateľom a spôsob ich získania spĺňajú všetky náležitosti stanovené zákonom.

Poskytovateľ zaistí dostatočné technické a organizačné zabezpečenie, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k uvedeným údajom odberateľov Služieb, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom či ich neoprávnenému spracovaniu, či inému zneužitiu.

 

Aké sú vaše práva v súvislosti s Nariadením o ochrane osobných údajov (GDPR)

Právo žiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracúvame.
Tieto informácie vám veľmi radi a rýchlo oznámime. Napíšte nám svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 605 163 892.

Právo vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť, prípadne požadovať obmedzenie spracúvania.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 605 163 892.

Právo žiadať od nás výmaz týchto osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 605 163 892.

Právo na prenositeľnosť údajov a právo žiadať kópiu spracúvaných osobných údajov.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 605 163 892. Dáta vám môžeme poskytnúť v dvoch formátoch. V súbore typu *.csv alebo *.xlsx prosíme o spresnenie, aký formát súboru preferujete. 

Právo v prípade spracúvania vykonávaného na základe oprávneného záujmu správcu (podľa čl. 6 ods. 1 písm. f Nariadenia) vzniesť námietku proti spracovaniu.
V tomto prípade napíšte svoju požiadavku na e-mail: support@onquanda.com alebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 605 163 892.

Právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov a právo na účinnú súdnu ochranu, ak ste toho názoru, že vaše práva podľa Nariadenia boli porušené v dôsledku spracovania vašich osobných údajov v rozpore s Nariadením.
Stránky Úradu pre ochranu osobných údajov: https://www.uoou.cz/

 

Máte otázky týkajúce sa GDPR a Quandy, zabezpečenia osobných údajov alebo vašich práv? Ak áno, napíšte nám na support@onquanda.com alebo nás kontaktujte na telefóne: +420 605 163 892.

Tím Quanda