x

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Obchodná spoločnosť Quanda International s.r.o., IČ 02285665, so sídlom Národných hrdinov 44, Dolní Počernice, 190 12 Praha 9, zapísaná v obchodnom registri na Mestskom súde v Prahe, oddiel C, vložka č. 217649 (ďalej len „Poskytovateľ“), poskytuje službu QUANDA, ktorá spočíva v sade on-line nástrojov a prostriedkov na vytvorenie, vedenie a správu informácií o osobách a firmách, na vytvorenie, vedenie a správu online dotazníkov a online analýz, na vytvorenie, vedenie, správu a rozosielanie hromadných e-mailových kampaní a na vytvorenie, vedenie a správu Aktívnych formulárov (ďalej len „služba“). Služba je poskytovaná odberateľom, ako sú definovaní nižšie, za podmienok stanovených v týchto zmluvných podmienkach.

1.2. Odberateľom služieb sa rozumie každá fyzická alebo právnická osoba (ďalej len „PO“), ktorá sa zaregistrovala na odber služby v súlade s týmito zmluvnými podmienkami (ďalej len „Odberateľ“). Odberateľom môže byť iba osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony.

1.3. Odberateľ a Poskytovateľ spolu ďalej len ako „zmluvné strany“.

 

2. Registrácia Odberateľa

2.1. Registrácia sa vykonáva vyplnením registračného formulára zverejneného na webových stránkach služby http//www.quanda.sk. Odberateľ je pri registrácii povinný uviesť všetky požadované informácie úplne, pravdivo a správne. Pri registrácii PO je nutné uviesť, kto za túto právnickú osobu registráciu vykonáva. Pri registrácii Odberateľ prejaví súhlas s týmito zmluvnými podmienkami a so spracovaním osobných údajov Odberateľa Poskytovateľom, inak nedôjde k jeho registrácii.

2.2. Poskytovateľ v súvislosti s registráciou uchová informácie počas celého obdobia užívania služby Odberateľom a ďalej počas 10 rokov, prípadne v nutnom rozsahu počas obdobia stanoveného príslušnými právnymi predpismi, a to s cieľom prípadnej identifikácie registrujúcej osoby, s čím Odberateľ bezvýhradne súhlasí.

2.3. Odberateľ je povinný počas celého obdobia odberu služby aktualizovať registračné údaje tak, aby zodpovedali skutočnosti. Za ich správnosť a pravdivosť zodpovedá počas celého obdobia trvania zmluvy.

2.4. Po registrácii je Odberateľovi nastavená tarifa „Trial PREMIUM 200“, ktorá svojím rozsahom služieb zodpovedá tarife PREMIM 200 a je na 30 dní zdarma. Po 30 dňoch sa účet Odberateľa prepne do tarify UNLIMITED 200, ak si Odberateľ v priebehu týchto 30 dní nezvolí inú platenú tarifu. Rozsah poskytovaných funkcií podľa jednotlivých taríf (ďalej len „tarifa“) a ich ceny sú uvedené na stránkach Poskytovateľa na adrese www.quanda.sk/ceny. Ceny jednotlivých taríf môžu byť uvedené a stanovené aj podľa čl. 8 týchto zmluvných podmienok..

 

3. Vznik a obdobie trvania zmluvy o poskytovaní služby

3.1. Po vyplnení registračného formulára Odberateľom, prejavením súhlasu so zmluvnými podmienkami a spracovaním osobných údajov a odoslaním formulára Poskytovateľovi zašle Poskytovateľ na e-mailovú adresu Odberateľa aktivačný odkaz. Kliknutím na tento aktivačný odkaz Odberateľom a prvým prihlásením Odberateľa na odber služby pomocou Odberateľovho prideleného či zvoleného prihlasovacieho mena a hesla (ďalej len „prístupové údaje“) dôjde k uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní služby QUANDA. Okamihom uzatvorenia zmluvy je Odberateľ viazaný týmito zmluvnými podmienkami. Poskytovateľ je týmito podmienkami viazaný od okamihu ich zverejnenia.

3.2. Ak sa v priebehu skúšobného obdobia alebo po jeho ukončení rozhodne Odberateľ využívať službu v niektorej z platených taríf, zašle Poskytovateľovi objednávku. V objednávke uvedie kompletné identifikačné údaje osoby a firmy, ktorá službu objednáva, a ďalej uvedie typ tarify a frekvenciu úhrad. Frekvencia úhrad môže byť mesačná alebo ročná.

3.3. Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas.

 

4. Práva a a povinnosti zmluvných strán

4.1. Poskytovateľ sa po zadaní prístupových údajov Odberateľom na webe služby zaväzuje umožniť Odberateľovi prístup k tejto službe.

4.2. Pri prvom prihlásení k službe Poskytovateľ umožní Odberateľovi nastaviť si vlastnú doménu tretieho radu (napr. názovfirmy.onquanda.com) a východiskovú e-mailovú adresu na odosielanie e-mailových kampaní. Odberateľ je následne oprávnený používať službu na tejto adrese (napr. názovfirmy.onquanda.com). Odberateľ berie na vedomie, že toto nastavenie je možné vykonať iba raz, a to pri prvom prihlásení do systému, a nie je možné počas užívania služby ho v budúcnosti meniť. E-mailovú adresu je možné počas užívania služby meniť, a to na základe písomnej požiadavky zaslanej Poskytovateľovi.

4.3. Odberateľ berie na vedomie, že pre odosielanie e-mailových správ môže Poskytovateľ využiť služby tretích strán, a súhlasí s tým. Na tento účel a na overenie platnosti e-mailovej adresy Odberateľa môže byť Poskytovateľom alebo treťou stranou poslaný Odberateľovi aktivačný e-mail. Kliknutím Odberateľa na aktiváciu dochádza k spusteniu funkcie odosielania e-mailových kampaní.

4.4. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Odberateľom nastavenú doménu tretieho radu, a to i bez súhlasu Odberateľa, ak nadobudne dôvodné podozrenie, že predmetné doménové meno je v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo je schopné zasiahnuť do majetkových či osobnostných práv tretích strán.

4.5. Poskytovateľ si vyhradzuje právo z času na čas tieto zmluvné podmienky zmeniť alebo doplniť s budúcou účinnosťou, napríklad prispôsobiť ich právnej a legislatívnej situácii, rozšíriť spektrum služieb Poskytovateľa a pod. Zmeny týchto zmluvných podmienok budú Odberateľovi oznámené formou oznámenia pri prihlásení k službe alebo zaslaním e-mailu na elektronickú adresu Odberateľa uvedenú v registračnom formulári.

4.6. Odberateľ môže proti zmenám zmluvných podmienok podať námietky do piatich (5) dní po prijatí oznámenia, a to písomne formou listu, príp. e-mailom. Ak Odberateľ nepodá proti zmene zmluvných podmienok námietku v rámci stanovenej lehoty alebo bude službu využívať aj po zmene zmluvných podmienok, nadobudnú zmenené alebo doplnené zmluvné podmienky voči nemu účinnosť v lehote v nich stanovenej. Ak Odberateľ podá námietky v lehote, je Poskytovateľ oprávnený jeho účet zrušiť. Prípadné vopred zaplatené úhrady za poskytovanie služby sa vracajú v nevyčerpanej výške zníženej o sumu 100 Kč predstavujúcu manipulačný poplatok kryjúci náklady Poskytovateľa s vrátením sumy, no iba ak došlo k zmene zmluvných podmienok čisto z vôle Poskytovateľa a podstatným spôsobom oslabujú doterajšie práva Odberateľa. Akékoľvek ďalšie nároky Odberateľa sú vylúčené.

4.7. Poskytovateľ zaručuje funkčnosť služby len v nasledujúcich internetových prehliadačoch: Microsoft Internet Explorer 11 a novšie, Google Chrome 58 a novšie, (Apple) Safari 5 a novšie, Mozilla Firefox 53 a novšie. Odberateľovi sa odporúča pravidelne aktualizovať svoj internetový prehliadač vždy, keď ho k tomu príslušný prehliadač vyzve, tak aby mohla byť vždy zaistená bezpečnosť prevádzky služby a dát zmluvných strán. K prístupu k službe a jej fungovaniu je pre Odberateľa nevyhnutne nutné mať vo svojom internetovom prehliadači povolený jazyk „JavaScript“ a povolené nastavenie a ukladanie „súborov cookie“ a nainštalovaný Adobe Flash Player.

4.8. Odberateľ nesie plnú zodpovednosť za to, že dáta, ktoré bude v rámci užívania služby dodávať Odberateľ a ktoré budú uložené na serveroch Poskytovateľa, budú v súlade s právnymi predpismi, a to vrátane ich získania. V prípade osobných dát tretích strán je Odberateľ povinný získať súhlas so zhromažďovaním a spracúvaním týchto údajov a je povinný nakladať s nimi zákonom stanoveným spôsobom. V prípade porušenia tejto povinnosti je Odberateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi všetku škodu, ktorá mu v dôsledku tohto porušenia vznikne, a Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť s okamžitou účinnosťou od tejto zmluvy, pričom cena za predplatenú službu sa v tomto prípade Odberateľovi nevracia.

4.9. Odberateľ súhlasí s tým, že pri poskytovaní služby Poskytovateľom, hlavne pri odosielaní a správe online dotazníkov, v online analýzach, e-mailových kampaniach a v aktívnych formulároch bude uvádzané označenie Poskytovateľa ako Poskytovateľa služby, a to vrátane aktívneho odkazu vedúceho na webové stránky služby a/alebo Poskytovateľa. Užívateľ využívajúci služby v rámci platených taríf je oprávnený v nastavení služby uvádzanie označenia Poskytovateľa vypnúť.

4.10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzťahy založené týmito zmluvnými podmienkami sa budú riadiť českým právnym poriadkom. Pre rozhodovanie všetkých prípadných sporov vzniknutých z tohto právneho vzťahu si strany výslovne dohodli miestnu príslušnosť Obvodného súdu pre Prahu 1, v prípade sporu, pre ktorý by bol vecne príslušný krajský súd, je príslušný Mestský súd v Prahe.

 

5. Autorské práva

5.1. Autorom služby a vlastníkom všetkých autorských práv k službe, ktoré oprávňujú na poskytovanie tejto služby či jej častí tretím stranám, je Poskytovateľ.

5.2. Na základe týchto zmluvných podmienok poskytuje Poskytovateľ Odberateľovi neprevoditeľný nevýhradný prístup k užívaniu služby pre svoju potrebu, a to na obdobie účinnosti tejto zmluvy medzi Poskytovateľom a Odberateľom. Odberateľ nie je oprávnený sprístupňovať službu tretím stranám, zdarma či za úplatu, alebo na tretie strany prevádzať práva a povinnosti Odberateľa z tejto zmluvy.

5.3. Odberateľ nie je oprávnený zasahovať do autorských práv Poskytovateľa k službe či jej častiam, využívať službu na účely odporujúce tejto zmluve alebo právnym predpisom, znižovať hodnotu služby ako diela, zasahovať do zdrojového kódu služby, robiť rozmnoženiny služby či jej častí, alebo inak porušovať práva Poskytovateľa k službe ako k dielu.

5.4. Odberateľ nie je oprávnený zasahovať do práv Poskytovateľa k jeho obchodnej firme, ochranným známkam, logám, doménovým menám či iných práv k jeho duševnému vlastníctvu.

5.5. V prípade porušenia niektorej z povinností ustanovených v tomto článku Odberateľom má Poskytovateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť s okamžitou účinnosťou, pričom cena za predplatenú službu sa v tomto prípade Odberateľovi nevracia. Odberateľ je ďalej povinný uhradiť Poskytovateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku porušenia povinnosti Odberateľom vznikne.

 

6. Garantovaná dostupnosť služby

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť Odberateľovi dostupnosť služby počas 96 % fakturačného obdobia (ďalej len „garantovaná dostupnosť“).

6.2. Do tohto obdobia sa nezapočítava čas plánovaných odstávok služby na účel bežných servisných zásahov vedúcich k zabezpečeniu chodu služby, hlavne údržby servera, ktoré budú vykonávané prednostne mimo pracovných hodín. Odberateľ o nich bude vopred informovaný na webe služby či e-mailovou správou, odstávka bude vykonávaná maximálne raz za mesiac a nebude trvať dlhšie než štyri (4) hodiny s tým, že v prípade, keď Poskytovateľ nevyužije svoje právo na odstávku služby v tomto rozsahu v konkrétnom mesiaci (v konkrétnych mesiacoch), môže o tento nevyčerpaný čas predĺžiť odstávku služby v nasledujúcich mesiacoch (pre prípad potreby časovo náročnejších opatrení).

6.3. Do času garantovanej dostupnosti sa ďalej nezapočítava nedostupnosť zapríčinená zásahom vyššej moci (vis maior) alebo treťou stranou odlišnou od Poskytovateľa.

6.4. Poskytovateľ sa zaväzuje spravovať dáta Odberateľa súvisiace so službou na serveroch a tieto dáta zálohovať raz denne.

6.5. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za neúmyselné výpadky servera. V prípade výpadku servera dlhšieho než dve (2) hodiny, a teda nedostupnosti dát Odberateľa, je Poskytovateľ o tom povinný informovať Odberateľa a zaistiť sprevádzkovanie služby v čo najkrajšom termíne.

6.6. Služba je ustavične upravovaná a zlepšovaná. Poskytovateľ je oprávnený pridávať či odoberať funkcie v rámci služby, no odoberať môže iba ten typ funkcií, ktoré nemajú vplyv na využívanie v rozsahu uvedenom v cenníku a základných parametroch služby uvedených na adrese https://www.quanda.sk.

6.7. Dáta Odberateľa uložené na serveri Poskytovateľa budú sprístupnené Odberateľovi počas celého obdobia účinnosti tejto zmluvy. Po tom, čo Odberateľ ukončí odoberanie služby, teda v okamihu, keď prestane uhrádzať cenu za užívanie služby, bude mať naďalej minimálne počas dvoch (2) mesiacov prístup k svojim dátam na serveroch Poskytovateľa v rámci tarify „Zdarma“, ako je definované ďalej v týchto zmluvných podmienkach, nebude však môcť užívať službu, teda uložené dáta ďalej spracúvať alebo pridávať dáta nové. Po uplynutí lehoty dvoch (2) mesiacov môžu byť Odberateľove dáta odstránené. V prípade, že bude ukončené poskytovanie služby alebo niektorej jej časti, je Poskytovateľ povinný o tom Odberateľa vopred informovať a umožniť mu získať uložené dáta.

 

7. Férové uživanie služby

7.1. Odberateľ sa zaväzuje užívať službu v rozumnej miere a na účely, na ktoré je služba určená. Ďalej sa Odberateľ zaväzuje, že nebude užívať službu v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, dobrými mravmi alebo spôsobom, ktorý je schopný zasiahnuť do majetkových či osobnostných práv Poskytovateľa či tretích strán. Pri porušení tohto ustanovenia je Odberateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku porušenia povinnosti Odberateľom vznikne, a Poskytovateľ je ďalej oprávnený obmedziť či úplne pozastaviť prístup Odberateľa k službe, a to až dovtedy, kým nebude zo strany Odberateľa zabezpečená náprava. Tento čas prerušenia sa nezapočítava do obdobia garantovanej dostupnosti. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť či úplne pozastaviť prístup Odberateľa k službe pri nadmernom či strojovom vyťažení služby, ktoré by mohlo ohroziť užívanie služby Odberateľom alebo inými odberateľmi. Pozastavenie či obmedzenie prístupu k službe zo strany Poskytovateľa na základe aplikácie tohto férového využívania služby nezakladá nárok Odberateľa na zľavu či inú právnu alebo finančnú kompenzáciu zo strany Poskytovateľa.

 

8. Cena za službu

8.1. Cena za užívanie služby je stanovená v aktuálnom cenníku Poskytovateľa umiestnenom na webových stránkach https://www.quanda.sk/ceny. Cenník je neoddeliteľnou súčasťou týchto zmluvných podmienok.

8.2. Cena za službu sa hradí opakovane mesačne alebo ročne (fakturačné obdobie) v závislosti od voľby Odberateľa alebo dohody medzi Poskytovateľom a Odberateľom. Ak nedôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu podľa čl. 12, fakturačné obdobie sa automaticky predlžuje podľa zvolenej dĺžky fakturačného obdobia. O prípadnej zmene poplatku je Poskytovateľ povinný Odberateľa informovať obdobne ako v prípade zmeny zmluvných podmienok. Odberateľ má rovnaké práva ako v uvedenom prípade.

8.3. Cena za ročne hradenú službu je splatná na základe faktúry vystavenej ku dňu aktivácie príslušnej platenej tarify so splatnosťou štrnásť (14) dní odo dňa vystavenia. Ďalšie faktúry, vystavené vždy znova na rovnaké obdobie, sa vystavujú automaticky vždy štrnásť (14) dní pred uplynutím obdobia, na ktoré bola služba objednaná, so štrnásťdňovou (14-dňovou) splatnosťou.

8.4. Cena za mesačne uhrádzanú službu za prvý mesiac užívania služby (prvé obdobie) bude vyúčtovaná v pomernej výške zodpovedajúcej počtu dní užívania služby v prvom mesiaci, a to faktúrou vystavenou najneskôr do 3 dní od aktivácie príslušnej platenej tarify so štrnásťdňovou (14-dňovou) splatnosťou. Ďalšie mesačné faktúry so štrnásťdňovou (14-dňovou) splatnosťou budú vystavované automaticky práve vždy k prvému (1) dňu v mesiaci alebo k pätnástemu (15) dňu v mesiaci, v ktorom bude služba poskytovaná. Faktúra je v deň vystavenia zaslaná e-mailom Odberateľovi a považuje sa za doručenú nasledujúci pracovný deň. V prípade preukázateľného neskoršieho doručenia sa splatnosť predlžuje o toto oneskorenie.

8.5. Odberateľom, ktorí majú bydlisko, sídlo alebo miesto podnikania na území Českej republiky, bude k cene služby účtovaná daň z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“). Odberateľom, fyzickým osobám nepodnikateľom, ktorí majú bydlisko v niektorom z členských štátov EÚ a nie sú platcovia DPH, bude cena za služby účtovaná s DPH. Odberateľom, ktorí sú podnikatelia so sídlom či s miestom podnikania v niektorom z členských štátov EÚ, bude cena služby účtovaná bez DPH. Odberateľom, ktorí majú bydlisko, miesto podnikania či sídlo mimo členského štátu EÚ a nie sú registrovaní ako platcovia DPH v niektorom z členských štátov EÚ, bude cena za služby účtovaná bez DPH.

8.6. Poskytovateľ môže Odberateľovi ponúknuť (30)-dňovú bezplatnú skúšobnú lehotu určenú na vyskúšanie spoplatnených služieb, táto lehota sa počíta odo dňa prvej registrácie Odberateľa k službe. Na toto bezplatné užívanie služby nevzniká Odberateľovi či ďalšej tretej strane žiadny právny nárok a Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovať túto službu kedykoľvek, a to aj v priebehu tridsať (30)-dňovej skúšobnej lehoty, jednostranne obmedziť alebo zastaviť.

8.7. Poskytovateľ môže ponúkať Odberateľovi možnosť bezplatného užívania služby v tarifách, ktoré sú označené ako „Zdarma“. Ich rozsah je však oproti spoplatneným službám obmedzený. Rozsah služieb poskytovaných v tarifách zdarma je uvedený na webových stránkach https://www.quanda.sk/ceny. Na toto bezplatné užívanie služby nevzniká Odberateľovi či ďalšej tretej strane žiadny právny nárok a Poskytovateľ si vyhradzuje právo poskytovanie tejto služby kedykoľvek jednostranne obmedziť, zastaviť alebo úplne zrušiť účet Odberateľa. V prípade, že bude účet zrušený, je Poskytovateľ oprávnený zmazať všetky dáta spojené s týmto účtom.

8.8. V prípade, že Odberateľ mešká s úhradou poplatku za službu, je Poskytovateľ oprávnený obmedziť či úplne pozastaviť prístup Odberateľa k službe alebo obmedziť či úplne pozastaviť využívanie služby, a to až dovtedy, kým bude zo strany Odberateľa urobená náprava, t. j. uhradená dlžná suma v plnej výške. Toto obdobie prerušenia sa nezapočítava do obdobia garantovanej dostupnosti. Pozastavenie či obmedzenie prístupu k službe alebo pozastavenie či obmedzenie využívania služby zo strany Poskytovateľa na základe aplikácie tohto odseku nezakladá nárok Odberateľa na zľavu či inú právnu alebo finančnú kompenzáciu zo strany Poskytovateľa.

8.9. V prípade, že omeškanie Odberateľa s úhradou poplatku za službu presiahne päť (5) dní, je Poskytovateľ oprávnený zablokovať Odberateľovi prístup k službe. Úhradou dlžnej sumy poplatku bude prístup Odberateľa k službe obnovený. Ak omeškanie Odberateľa so zaplatením poplatku presiahne šesťdesiat (60) dní, bude jeho účet v službe zrušený. Zrušený účet môže byť obnovený iba na základe písomnej dohody s Poskytovateľom. Ak omeškanie Odberateľa so zaplatením poplatku presiahne stodvadsať (120) dní, bude jeho účet v službe nenávratne zmazaný vrátane všetkých dát, ktoré sú jeho súčasťou.

8.10. Odberateľ môže Poskytovateľa požiadať o zmenu zvolenej tarify. V prípade zvýšenia tarify môže Poskytovateľ umožniť zmeniť tarify v rámci fakturačného obdobia aj viackrát. Ak dôjde k navýšeniu tarify v priebehu fakturačného obdobia, vyúčtuje Poskytovateľ Odberateľovi príslušný rozdiel v cene tarify, a to na základe samostatne odoslanej faktúry s daným rozdielom alebo zahrnie toto navýšenie do fakturácie v ďalšom fakturačnom období. V nadväznosti na túto zmenu tarify upraví Poskytovateľ fakturovanú sumu pre nasledujúce fakturačné obdobia. V prípade zníženia tarify zmení Poskytovateľ fakturovanú sumu najskôr po 30 dňoch od poslednej zmeny tarify alebo ak je súčasná tarifa účtovaná dlhšie než 1 fakturačné obdobie, dôjde k zmene fakturovanej sumy v nasledujúcom fakturačnom období nadväzujúcom na fakturačné obdobie, v ktorom Odberateľ o zníženie tarify požiadal. Ak dôjde k zníženiu tarify v priebehu fakturačného obdobia, vyúčtuje Poskytovateľ Odberateľovi príslušný rozdiel v cene tarify v rámci fakturácie v ďalšom fakturačnom období. V nadväznosti na túto zmenu tarify upraví Poskytovateľ fakturovanú sumu pre následné fakturačné obdobia.

 

9. Zľava z poplatku za službu

9.1. Ak Odberateľovi nebude služba k dispozícii aspoň podľa garantovanej dostupnosti, má  Odberateľ nárok na pomernú náhradu ceny za službu (ďalej len „zľava“). Zľava sa vypočíta v českých korunách (Kč) ako výsledok počtu dní nedostupnosti služby nad rámec garantovanej dostupnosti vydelený celkovým zaplateným počtom dní fakturačného obdobia Odberateľa, následne vynásobený fakturovanou sumou za toto obdobie. Teda: (počet dní nedostupnosti nad rámec garantovanej dostupnosti / zaplatená dĺžka fakturačného obdobia v dňoch) * zaplatená suma za toto obdobie = nárok Odberateľa na zľavu vyjadrený v českých korunách.

9.2. Nárok na uplatnenie zľavy z ceny je Odberateľ povinný uplatniť u Poskytovateľa najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa, keď mu tento nárok vznikol. Neuplatnenie či neskoršie uplatnenie má za následok zánik tohto nároku.

 

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Informácia o spracovaní a nakladaní s osobnými údajmi Poskytovateľom služby, a to predovšetkým osobných údajov Odberateľa a ďalej osobných údajov tretích strán, ktoré do služby Odberateľ vložil, je v dokumente Vyhlásenie o ochrane dát, ktorý je dostupný na webových stránkach služby. V rámci procesu registrácie Odberateľ potvrdil, že sa oboznámil s vyhlásením o ochrane dát.

10.2. Odberateľ vyhlasuje, že má príslušný právny titul dotknutých osôb na spracovanie a uchovanie ich osobných údajov, ktoré do služby vkladá. Ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, má Poskytovateľ právo dotknuté osobné údaje zo svojho systému bez náhrady odstrániť a Odberateľ je povinný uhradiť Poskytovateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku porušenia tejto povinnosti vznikne.

10.3. Ak Odberateľ pri odbere služieb používa profilovanie, je povinný disponovať súhlasom subjektu údajov alebo musí byť pre takýto spôsob spracovania daný oprávnený záujem Odberateľa, ktorý bude prevažovať nad záujmom subjektu údajov o ochranu súkromia. Ak Odberateľ nedisponuje súhlasom subjektu údajov s profilovaním alebo iným právnym titulom pre spracovanie osobných údajov profilovaním, nesmie Odberateľ prostredníctvom služieb spracúvať osobné údaje týmto spôsobom.

10.4. Uzatvorením zmluvy podľa čl. 3 zmluvných podmienok je medzi Poskytovateľom a Odberateľom uzatvorená aj zmluva o spracúvaní osobných údajov (ďalej len „zmluva o spracovaní“) podľa čl. 28 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“), ktorá vymedzuje práva a povinnosti zmluvných strán pri spracovaní osobných údajov realizovanom v rámci poskytovania služby.

10.5. Poskytovateľ ako spracovateľ je pre Odberateľa ako správca oprávnený spracovávať nasledujúce osobné údaje adresátov marketingových služieb:

 • titul
 • pohlavie
 • meno, prostredné meno a priezvisko
 • funkcia
 • dátum a miesto narodenia
 • dátum siatku/výročia
 • zdroj kontaktu
 • meno odporúčajúcej osoby
 • názov zamestnávateľa
 • e-mailová adresa
 • adresa webových stránok
 • telefónne číslo
 • adresa do zamestnania vrátane kraja a zeme
 • súkromná adresa vrátane kraja a zeme
 • systémové dáta (informácie o nakladaní s e-mailovou správou a jej obsahom)
 • odpovede uvedené subjektom údajov v dotazníkoch zaslaných subjektu údajov
 • prípadne ďalšie osobné údaje nastavené Odberateľom

(ďalej len „osobné údaje“)

10.6. Sprístupnenie prebehne tak, že Odberateľ do softvéru Poskytovateľa importuje osobné údaje adresátov marketingových služieb.

10.7. Poskytovateľ osobné údaje spracuje iba s cieľom poskytovania služieb podľa týchto zmluvných podmienok.

10.8. Odberateľ je oprávnený rozšíriť účel spracovania v súlade s príslušnými právnymi predpismi, keď pokyn na ďalšie spracovanie možno Poskytovateľovi oznámiť iba písomnou formou. Za písomnú formu sa na účely zmluvy o spracovaní považuje rovnako e-mailová komunikácia zmluvných strán adresovaná oprávneným osobám.

10.9. Poskytovateľ sa zaväzuje prijať technické, organizačné a iné opatrenia, ktoré zamedzia neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu, strate či inému neoprávnenému nakladaniu s osobnými údajmi. Poskytovateľ sa zaväzuje hlavne:

 1. používať zabezpečený prístup do PC, keď prístupy do PC budú známe iba Poskytovateľovi;
 2. na spracúvanie používať softvér a služby, ktoré spĺňajú štandardné požiadavky na bezpečnosť dát a spĺňajú normy stanovené Európskou úniou;
 3. bez predchádzajúceho súhlasu Odberateľa netvoriť kópie databázy, ak to nie je nutné k poskytovaniu služieb;
 4. užívať vhodné prostriedky zabezpečenia, napr. šifrovanie či iné vhodné a potrebné prostriedky vždy v závislosti od konkrétneho konania a dát;
 5. neumožniť prístup k údajom tretím osobám okrem osôb uvedených v bode 10.17. zmluvných podmienok, ak tento prístup nebude písomne schválený Odberateľom alebo neplynie zo zmluvy o spracovaní;
 6. dodržiavať mlčanlivosť ohľadne osobných údajov.

10.10. Poskytovateľ sa zaväzuje takisto:

 1. spracúvať osobné údaje iba v takej podobe, v akej mu boli odovzdané Odberateľom;
 2. spracúvať iba osobné údaje na účel vymedzený touto zmluvou o spracúvaní a iba v rozsahu nutnom pre naplnenie tohto účelu;
 3. nezdržovať osobné údaje, ktoré boli získané na rozdielne účely.

10.11. Poskytovateľ i Odberateľ sa zaväzujú dodržiavať pri spracúvaní osobných údajov na základe zmluvy podľa čl. 3 zmluvných podmienok a zmluvy o spracovaní povinnosti stanovené nariadením a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na túto činnosť.

10.12. Poskytovateľ vyhlasuje, že poskytuje záruky prijatia dostatočných technických a organizačných opatrení tak, aby spracovanie osobných údajov spĺňalo požiadavky nariadení a bola dostatočne zaistená a zabezpečená ochrana osobných údajov.

10.13. Poskytovateľ sa zaväzuje na výzvu Odberateľa opraviť, aktualizovať, zmazať alebo premiestniť osobné údaje podľa pokynov Odberateľa bez zbytočného odkladu po takejto výzve.

10.14. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude Odberateľovi ohlasovať porušenie ochrany osobných údajov, ktoré uňho vzniknú a môžu mať dosah na súkromie fyzických osôb, plne v súlade s nariadením.

10.15. V případě, že žádost subjektu údajů dle článku 18 nařízení určená poskytovateli bude shledána oprávněnou, zavazuje se poskytovatel odstranit neprodleně závadný stav.

10.16. Poskytovatel je povinen při plnění povinností ze smlouvy o zpracování postupovat s odbornou péčí, řídit se pokyny odběratele a jednat v souladu se zájmy odběratele. Pokud poskytovatel zjistí, že odběratel porušuje své povinnosti uložené nařízením, je povinen tuto skutečnost v souladu s článkem 28. odst. 3 písm. h) nařízení odběrateli neprodleně oznámit.

10.17. Odberateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že osobné údaje budú sprístupnené ďalším subjektom, menovite:

 1. spoločnosť COEX s.r.o., so sídlom Pod Hájkem 2 204/1, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 27563341;
 2. spoločnosť Linode, LLC, so sídlom 329 E. Jimmie Leeds Rd, Ste. A Galloway, NJ 08205;
 3. spoločnosť Sendgrid, so sídlom 1801 California Street, 1801 California St, Denver, CO 80202;
 4. zoznam ďalších subjektov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené, predloží Poskytovateľ na žiadosť Odberateľa.

10.18. Zmluva o spracovaní je účinná počas účinnosti zmluvy uvedenej v čl. 3 zmluvných podmienok, jej účinnosť sa však skončí až po splnení povinností Poskytovateľa podľa čl. 10.19. zmluvných podmienok.

10.19. V prípade akéhokoľvek ukončenia zmluvy o spracovaní či ukončenia spracovania osobných údajov je Poskytovateľ povinný bezodkladne, najneskôr však do 30 dní od ukončenia zmluvy o spracovaní vykonať likvidáciu osobných údajov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Poskytovateľ musí vykonať likvidáciu takým spôsobom, aby sa zamedzilo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov, hlavne aby:

 • prijal také organizačné opatrenia, aby zamedzil spracovaniu osobných údajov na to neoprávnenými osobami,
 • vykonal také technické opatrenia a zvolil taký spôsob likvidácie, aby bola likvidácia úplná a nevratná.

10.20. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o spracúvaných osobných údajoch, hlavne ich nesmie zverejňovať, šíriť či odovzdávať ďalším osobám okrem osoby uvedenej v bode 10.17. zmluvných podmienok. Táto povinnosť Poskytovateľa trvá aj po skončení účinnosti zmluvy o spracovaní.

10.21. Odberateľ súhlasí, že Poskytovateľ je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov ďalšieho spracovateľa bez dodatočného výslovného konkrétneho povolenia Odberateľa (ďalej len „Podspracovateľ“). Poskytovateľ informuje Odberateľa o všetkých Podspracovateľoch, ktorých zamýšľa poveriť spracúvaním osobných údajov, a poskytne tak Odberateľovi príležitosť vysloviť proti prijatiu týchto Podspracovateľov námietky. Ak Odberateľ nevyjadrí svoje námietky proti Podspracovateľom do troch pracovných dní, je Poskytovateľ oprávnený tohto Podspracovateľa spracovaním osobných údajov poveriť. Ak Poskytovateľ zapojí Podspracovateľa, aby vykonal určité činnosti spracovania, musia byť tomuto Podspracovateľovi uložené na základe zmluvy rovnaké povinnosti na ochranu osobných údajov, aké sú uvedené v tejto zmluve o spracovaní a v nariadení. Ak uvedený Podspracovateľ neplní svoje povinnosti v oblasti ochrany údajov, zodpovedá Odberateľovi za plnenie povinností dotknutého Podspracovateľa Poskytovateľ.

10.22. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Odberateľovi všetky informácie potrebné na doloženie toho, že boli splnené povinnosti stanovené touto zmluvou o spracovaní alebo nariadením týkajúcim sa osobných údajov, a umožniť Odberateľovi alebo tretej strane, ktorá bude voči Poskytovateľovi zaviazaná mlčanlivosťou, audit v primeranom rozsahu. Audit musí byť oznámený dostatočne vopred, najmenej 30 dní pred jeho vykonaním, a nesmie neprimerane zasahovať do činnosti Poskytovateľa. Náklady auditu, ktoré nevznikli jednoznačným porušením povinností Poskytovateľa, hradí Odberateľ.

 10.23. Poskytovateľ je ďalej povinný zachovávať mlčanlivosť o bezpečnostných opatreniach prijatých na zabezpečenie osobných údajov, a to aj po skončení účinnosti zmluvy o spracovaní.

10.24. Odberateľ je povinný:

 1. informovať Poskytovateľa o pominutí právneho titulu spracovania osobných údajov alebo
 2. vykonať likvidáciu osobných údajov,

ak zanikne právny titul pre spracovanie osobných údajov (napr. uplynie lehota platnosti súhlasu, subjekt údajov vysloví nesúhlas so spracovaním na základe ust. § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti a pod.).

Pri porušení tohto ustanovenia je Odberateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi škodu, ktorá mu v dôsledku porušenia povinnosti Odberateľom vznikne, a Poskytovateľ je ďalej oprávnený obmedziť či úplne pozastaviť prístup Odberateľa k službe, a to až dovtedy, kým bude zo strany Odberateľa dohodnutá náprava. Toto obdobie prerušenia sa nezapočítava do obdobia garantovanej dostupnosti.

10.25. Ak poruší Poskytovateľ svoje povinnosti založené zmluvou o spracovaní alebo nariadením v dôsledku ním zavineného konania, zodpovedá iba za škodu spôsobenú v dôsledku takéhoto konania.

10.26. Neplatnosť alebo nezrozumiteľnosť niektorého z ustanovení zmluvy o spracovaní nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení zmluvy o spracovaní alebo zmluvných podmienok.

 10.27. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a podklady pre zaistenie bezproblémovej a efektívnej realizácie zmluvy o spracovaní, a to hlavne v prípade rokovania s Úradom na ochranu osobných údajov alebo s inými verejnoprávnymi orgánmi.

 

11. Doručovanie

11.1. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že pre komunikáciu medzi nimi bude uprednostnený elektronický spôsob komunikácie, keď informácie budú Odberateľovi doručované prednostne na e-mailovú adresu uvedenú v registračnom formulári, ďalej prostredníctvom držiteľa poštovej licencie na adresu uvedenú pri registrácii. Poskytovateľovi budú informácie doručované prednostne na e-mailovú adresu uvedenú na jeho kontaktnej webovej stránke, prípadne poštou na tam uvedenú adresu. Zásielka sa pokladá za doručenú na tretí (3) deň po jej odoslaní, ak preukázateľne nie je doručená skôr.

 

12. Ukončenie zmluvného vzťahu

12.1. V prípade platených taríf môže zmluvu vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán, a to písomnou formou výpovede, ktorá musí byť doručená druhej strane, pričom toto doručovanie sa riadi zmluvnými podmienkami. K ukončeniu zmluvného vzťahu dochádza k poslednému dňu aktuálneho fakturačného obdobia, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

12.2. V prípade výpovede zmluvy zo strany Poskytovateľa nesmie byť výpovedná lehota kratšia než tridsať (30) dní od dátumu doručenia tejto výpovede druhej zmluvnej strane, pričom toto doručovanie sa riadi zmluvnými podmienkami.

12.3. V prípade, keď tak stanovia tieto zmluvné podmienky, alebo v prípade závažného porušenia alebo menej závažného porušenia týchto zmluvných podmienok niektorou zo zmluvných strán je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť s účinnosťou doručenia oznámenia o odstúpení zmluvnej strane, ktorá zmluvu porušila.

 12.4. V prípade taríf poskytovaných zdarma alebo počas skúšobného obdobia môže zmluvu vypovedať ktorákoľvek zo zmluvných strán kedykoľvek a bez udania dôvodu s účinnosťou doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluve.

12.5. Odberateľ má právo v lehote tridsiatich (30) dní od uzatvorenia zmluvy odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu, a to s účinnosťou ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy Poskytovateľovi. Odberateľovi sa v takomto prípade vráti celková cena za službu, ktorú Odberateľ uhradil, znížená o sumu 100 Kč predstavujúcu manipulačný poplatok kryjúci náklady Poskytovateľa na vrátenie sumy.

 

13. Zasielanie obchodných oznámení

13.1. E-mailová adresa môže byť spracovaná s cieľom zaradenia do databázy pre zasielanie obchodných oznámení. Tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o službách spoločnosti, a to na základe uzatvorenej zmluvy, ak ho neodmietnete. Tieto oznámenia sa môžu týkať iba obdobného tovaru alebo služieb a možno ich kedykoľvek jednoduchým spôsobom – zaslaním listu, e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení – zrušiť. E-mailová adresa bude na tento účel Poskytovateľom spracúvaná počas využívania služby a ďalej počas 3 rokov od jej posledného využitia.